Brandweer start op 1 april met ambulancedienst

Vanaf 1 april 2014  zal vanuit de brandweerkazerne een 24-urenpermanentie georganiseerd worden voor de werking van de ziekenwagendienst  100 in het kader van de dringende medische hulp. De MUG-functie binnen de dienst 100 blijft verzekerd door het AZ Vesaliusziekenhuis. Burgemeester Dewael zegt dat de brandweer van Tongeren klaar is om tijdig van start te gaan met een eigen ambulancedienst:  ‘ In juni hebben we de beslissing genomen dat de brandweer zal instaan voor het dringend ziekenvervoer. Er komt een nieuwe ziekenwagen die permanent bemand zal worden door een gebrevetteerd ambulancier én een verpleegkundige.’ De procedure tot aankoop van een nieuwe ziekenwagen  is lopende. De wagen zelf en de kosten voor de ombouw tot ziekenwagen bedragen 132.000 euro. De brandweerkazerne zal dienst doen als standplaats. De huurovereenkomst voor de conciërgewoning boven de brandweerkazerne werd op de gemeenteraad van september opgezegd. Het appartement zal uiterlijk tegen 23 december beschikbaar zijn.

In februari starten de verbouwingswerken (doorgang naar kazerne, sanitair, keuken, slaapgelegenheid …). Het appartement wordt omgebouwd tot een volwaardige verplegerswachtpost. Kostprijs van de werken: 60.000 euro. Op 1 april wordt de nieuwe verplegerswachtpost operationeel. Het is de bedoeling om de ziekenwagen permanent te bemannen door 1 ambulancier (conform de opleiding Dringende medische hulp FOD Volksgezondheid) en 1 verpleegkundige met bijzondere beroepstitel spoedgevallen (BBT) die tevens actief werkzaam is op een erkende spoedgevallendienst. Om een ‘pool’ van erkende ambulanciers en spoedverpleegkundigen aan te leggen werd de vacature tot vrijwilliger opengesteld. Met FOD Volksgezondheid werd afgesproken dat alle kandidaten door hen zullen gescreend worden, teneinde de kwaliteit van het personeel te garanderen. Om de permanentie vlot te laten verlopen, is er in Tongeren een pool van 40-50 medewerkers (ambulanciers + verpleegkundigen ) nodig.  Eind deze week worden de kandidaturen afgesloten, in januari starten de selectiegesprekken. Op dit ogenblik stelden 19 verpleegkundigen, 35 ambulanciers zich kandidaat. 13 leden van het brandweerkorps geven te kennen de nodige opleiding te willen volgen. De weerhouden kandidaten kunnen dan in februari door de gemeenteraad aangesteld worden. Voor de aankoop van medisch materiaal stelt de zone Zuid-West een bedrag van 18.000 euro ter beschikking. Op dit ogenblik loopt een prijsvraag bij verschillende firma’ voor de aankoop van materiaal (brancard, vacuümmatras, spalken, aspiratieapparatuur, medische koffers…). Voor de aankoop van een monitor-defibrillator (kostprijs tussen 26.000 en 35.000 euro ) moet een lastenboek opgesteld worden. Voor de aankoop van wegwerpmateriaal (per patiënt) wordt een overeenkomst afgesloten met AZ Vesalius. De structuur, organisatie en werking van de nieuwe  hulpdienst vormt een apart luik binnen de brandweerdienst. Naast het intern en organiek reglement wordt er nu een medische uitbreiding geschreven. Er zal gewerkt worden volgens een drieploegensysteem, zodat de spoedgevallen- verpleegkundigen hun taak in de ambulancedienst zo maximaal mogelijk kunnen combineren met hun beroepsactiviteiten binnen de ziekenhuizen.