Tongeren vandaag

Nieuws

Flexactie in Tongeren en Lommel

Donderdagavond werden in Tongeren en Lommel gecoördineerde controleacties (zgn. flexactie) uitgevoerd op vijf nachtwinkels. De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.

De stad Tongeren voerde donderdagavond een controle uit op 4 nachtwinkels. In Lommel werd 1 nachtwinkel gecontroleerd die gelinkt was aan die van Tongeren.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Patrick Dewael uit. “Dergelijke uitbatingen moeten voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en hygiëne. We kijken na of de gecontroleerde zaken aan die voorwaarden beantwoorden. Ook op het aspect voedselveiligheid werd door het FAVV in het bijzonder gecontroleerd”.

“We vinden het verder belangrijk dat de nachtwinkels in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische ,fiscale en nieuwe corona-wetgeving,” besluit burgemeester Patrick Dewael.

Het controleteam stelde diverse inbreuken vast rond brandveiligheid, wetgeving van douane en accijnzen, en op de wetgeving op de voedselveiligheid. Zo trof men in verschillende winkels voedingswaren aan waarvan de datum overschreden was, op één locatie was de temperatuur in de diepvriestoestellen te hoog. In geen enkele winkel was de handwas-gelegenheid conform, en één nachtwinkel had geen toestemming voor handel in voedingswaren.

Zowel in Tongeren als in Lommel werden meerdere inbreuken vastgesteld rond de regels van prijsaanduiding en Covid-19.

Verder werd er nog een zwartwerker en één illegale vreemdeling aangetroffen in de nachtwinkels.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Burgemeester Bob Nijs van Lommel :“Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het controleteam bestond uit volgende organisaties: Arbeidsinspectie; TSW, RVA, RSVZ, RIZIV. Douane en accijnzen, DVZ, FAVV, en FOD Economie. Het team werd nog verder aangevuld door de brandweer, Stad Tongeren, Stad Lommel, politiezones Tongeren-Herstappe en Lommel en het ARIEC Limburg.

Flexactie ? Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de gemeente.

Bestuurlijke aanpak? De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur, vanuit haar eigen bevoegdheden maar in overleg met strafrechtelijke en fiscale partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen.

ARIEC Limburg ? Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Limburg heeft als opdracht de gemeentebesturen te ondersteunen met expertise en methodiek rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het levert juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgt bovenlokale fenomenen op en levert bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein. Samen met de ARIEC’s van Antwerpen en Namen werd het door de Minister van Binnenlandse Zaken opgericht als “proeftuinproject”. Het systeem van de ARIEC’s zal in de toekomst verder worden uitgerold naar alle provincies
Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame