N-VA tegen omleidingsweg

Naast Groen is ook N-VA tegen de geplande ring rond Tongeren: Fractieleider Patrick Leenders noemt het de ‘Dwaelweg van Tongeren’: “Reeds 30 jaar bestaan er plannen om Tongeren een ring te bezorgen die alle mobiliteitsproblemen van de stad zou oplossen. Al meer dan 10 jaar probeert onze burgemeester deze ring als een van zijn prestigeprojecten te laten verwezenlijken. De geschiedenis leert ons echter dat zulke prestigeprojecten niet getuigen van goed bestuur. Van fase 1 van de NO-omleiding (van Elderseweg naar Bilzersteenweg) is vele jaren geleden al een groot stuk aangelegd en enkel de aansluiting op Bilzersteenweg langs Henis moet nog uitgevoerd worden. Tegen deze voltooiing bestaan er weinig bezwaren en hiervoor werd nu een budget van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het stadsbestuur wil echter ook het dossier van de Z-O omleidingsweg versneld doordrukken met het foute argument dat hiervoor SALK-geld ter beschikking zou zijn. Er is geen studie of onderzoek waarmee bewezen wordt dat het fileprobleem (dat zich trouwens beperkt tot de spitsuren) in Tongeren groter zou zijn dan in andere steden”, volgens Leenders. “De miljoenen die voorzien zijn voor de Z.O.-omleidingsweg kunnen beter besteed worden aan de heraanleg van de Wallen en de flessenhals aan het station in functie van een duurzame mobiliteit”.

Volgens het milieueffectenrapport moet deze weg drie doelstellingen bereiken:

1- optimalisatie van de ontsluiting van het bedrijventerrein Overhaem
2- beperken van het niet-bestemmingsverkeer op de wallen
3- herwaardering van de stationsomgeving.

“Geen enkel van de drie voormelde doelstellingen wordt met de geplande Z-O-omleiding bereikt”, weet Leenders:

1. Overhaem wordt niet ontsloten: uit de Verkeerstellingen in het milieueffectenrapport blijkt dat er op Overhaem gemiddeld 160 vrachtwagens per dag in- of uitrijden. Een gedeelte rijdt richting Luik, een gedeelte rijdt via de Romeinse Kassei richting Brussel en slechts een deel zal de nieuwe omleidingsweg richting Maastricht nemen. Voor maximaal 50 vrachtwagens per dag wordt de geplande “ontsluitingsweg” dus een “spookweg” waar nauwelijks verkeer op zal zijn.
2. Het verkeer op de Wallen wordt niet beperkt: Uit het laatste onderzoek van de verschillende soorten verkeersstromen door het studiebureau A+D Milieu in opdracht van AWV-Limburg (mei 2004) blijkt dat slechts 10% van het ingaand en 6% van het uitgaand verkeer DOORGAAND VERKEER is. Denk hiervoor alleen al maar aan de 6500 leerlingen die dagelijks naar school gebracht worden.
3. De stationsbuurt wordt niet geherwaardeerd: zoals de plannen nu voorliggen zal, behalve de ongeveer 50 vrachtwagens per dag die via de geplande omleidingsweg naar Overhaem rijden, alle andere verkeer nog onder de spoorwegbrug en over de Stationslaan en de Wallen moeten rijden.
Bovendien zal het natuurgebied De Kevie onherstelbare schade ondergaan.
Los van het feit dat een doorsteek van Maastrichtersteenweg naar Overhaem geen verkeersproblemen oplost, is er geen enkele reden om het tracé door of vlak naast natuurgebied de Kevie te leggen en kan dit evengoed aan de huidige spoorwegbrug naast het spoor vertrekken. Veel beterkoop en veel minder ingrijpend.
Het milieueffectenrapport is bovendien onvolledig omdat het zo genoemd “nulalternatief” niet onderzocht werd. Nochtans mag volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een nieuwe weg enkel aangelegd worden indien het nulalternatief voldoende onderzocht werd. Het “nulalternatief” is een oplossing waarbij de verkeersafwikkeling behouden blijft via het bestaande wegennet met ingrepen die de efficiëntie van het bestaande wegennet optimaliseren.
Iedere Tongenaar heeft kunnen vaststellen dat de heraanleg van Ringlaan enkele jaren geleden een grandioze miskleun was waarbij geen enkel probleem opgelost werd en integendeel de fietsers volledig “vergeten” werden.
De heraanleg van het kruispunt “Veemarkt” is een gelijkaardige miskleun, waardoor het fileprobleem vanuit Maastricht vervangen werd door een fileprobleem in de tegenovergestelde richting.
NVA-Tongeren zal dit “nulalternatief” onderzoeken en hiervoor met concrete voorstellen naar buiten komen", besluit Leenders.