Tongeren vandaag

Nieuws

Nieuw RUP-centrum II

Vanavond is het nieuw RUP-centrum toegelicht, wegens coronamaatregelen gebeurde dit participatiemoment online. De openbaarmaking loopt van 14 juni tot en met 12 augustus 2021.

Het studiebureau Sweco gaf een toelichting

Aanleiding en opzet van het RUP II
In haar meerjarenplan 2020-2025 lanceert het stadsbestuur van Tongeren de ambitie om ruimte te creëren voor kwalitatief wonen. Een van de acties die aan deze ambitie worden gekoppeld is een evaluatie van het RUP Centrum en de stedelijke verordeningen.

Het RUP dat de stad wenst op te maken wordt gekoppeld aan een evaluatie van twee gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen die van kracht zijn in het centrum (verordening woonkwaliteit en verordening beeldkwaliteit). Momenteel moet een burger die een stedenbouwkundige vergunning wenst aan te vragen in het centrum nog met twee verordeningen en het RUP Centrum rekening houden. Het is de bedoeling dit te vereenvoudigen en te beperken tot slechts één RUP waarin alle relevante regelgeving op een vereenvoudigde manier gebundeld wordt. De contour die het stadsbestuur voor het op te maken RUP voor ogen heeft, is dezelfde als het bestaande RUP Centrum uit 2015, beperkt uitgebreid ter hoogte van de Moerenpoort, opdat de verdere aanleg van de Motten en het opleggen van de Jeker hier in de toekomst kan gerealiseerd worden.

Het stadsbestuur wil jonge gezinnen aantrekken om in het centrum te komen wonen. De leegstand is de voorbije 12 jaren fel toegenomen: zo zijn er 60 handelspanden verdwenen. De winkelvloeroppervlakte is ook afgenomen. Daarnaast is ook het verzorgingsgebied voor handel & zorg kleiner geworden

De voornaamste doelstellingen van de stad zijn hierbij:
1. Administratieve vereenvoudiging.
Wie binnen de wallen een vergunning aanvraagt moet vandaag met een RUP en 2 verordeningen rekening houden, naast de gebruikelijke regelgeving vanwege hogere overheden, Stedenbouwkundige verordening met het oog op het bewaken en versterken van de beeldkwaliteit. Verordening woonkwaliteit (2018).
Het opleggen van een tuindiepte van 10m, bijvoorbeeld, is een nobele doelstelling, maar soms moeilijk haalbaar in de binnenstad. Een aangepast beleid voor de binnenstad kan een aantal openbare onderzoeken vermijden, terwijl tegelijk ook het aantal na te volgen regelgevende documenten van 2 verordeningen en een RUP wordt teruggebracht naar enkel het nieuwe RUP.

2. Verruiming van de mogelijkheden voor het centrum van Tongeren, gericht op een versterking van het wonen en de multifunctionele binnenstedelijke dynamiek. Vandaag is het gelijkvloers in de Maastrichterstraat en de Sint-Truiderstraat voorbehouden voor winkels. Daar wil het stadsbestuur ook wonen inrichten

Er zijn 3 gebieden met een stedenbouwkundig probleem:
1. Moerenpoort: Hier is een historisch gegroeide bebouwing aanwezig. Er is tegen de middeleeuwse omwalling aangebouwd en een terrein net buiten de muur is in gebruik als buitenopslaglocatie. De stad Tongeren zou op deze plek het openleggen van de Jeker en de aanleg van het park verder willen doortrekken om de verbinding tussen De Motten en de Kevie te kunnen vervolledigen.
Uitgangspunten:
Toegang creëren tot de parking De Motten / vrijmaken van de oude omwalling/ verder openleggen van de Jeker
2. Eburonenhal: de stad wil die verkopen; het Atheneum blijft daar; er zijn 3 bouwblokken ingetekend; men zoekt een oplossing voor de antiekmarkt. Hierbij wordt gedacht aan de inkom van de ondergrondse parkeergarage door te trekken naar de Clarissenstraat
3. Elfde Novemberwal: In het bestaande RUP werd er gekozen voor grootschalige bebouwing. Nu kiest men voor bebouwing zoals ze nu is: maximum 1 laag hoog op de Hoog Graaf en 2 lagen op 't einde van de wallen

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame